راه های ارتباطی

051-37283060

09155012821
09151113096

info@parsamanesh.shop

پارسامنش

شعبه مرکزی:

خیابان قرنی بین ۳۱ و۳۳ پلاک ۱۲۶۳
تلفن : ۳۷۲۸۳۰۶۰-۰۵۱

شعبه ۱ :

خیابان فلسطین بین ۱۱ و ۱۳ پلاک ۱۰۰
تلفن : ۳۸۴۵۴۴۶۷-۰۵۱

(نمایشگاه دائمی):

خیابان ابوطالب نبش ابوطالب ۴
تلفن : ۳۷۲۴۳۷۰۰-۰۵۱